news-details
Ekonomija

Opština Budva odbila zahtjev hotela "Tre canne"

Izvor: Vijesti

Autor, foto: Vuk Lajović

 Sekretarijat za urbanizam Opštine Budva odbio je zahtjev hotela Tre canne da uradi prenamjenu stambenih u poslovne prostore u centralnoj zgradi, jer kompleks Tre canne, koji je gradila podgorička kompanija "Fab live", nema upotrebnu dozvolu. Kompleks se nalazi tik uz Jadranski sajam na 50 metara od Slovenske plaže.

Kako se navodi u rješenju donijetom krajem jula, a koje potpisuje sekretar za urbanizam Stevo Davidović, kadar Demokrata, Uredbom o načinu pretvaranja posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju je propisano da se prenamjena može izvršiti ako je planskim dokumentom predviđena takva mogućnost, ako je objekat u katastarskoj evidenciji bez sljedećih zabilježbi: "nema konačni izvještaj o stručnom nadzoru", "nema upotrebnu dozvolu", "nema prijavu gradnje", ili je "izgrađen bez građevinske dozvole".

-Razmatrajući podneseni zahtjev u postupku je utvrđeno da je u listu nepokretnosti upisana zabilježba “objekat nema dozvolu”-navodi se u rješenju.

Davidović je, inače, jedan od četiri sekretara sekretarijata bivše opštinske vlasti koga nije smijenila nova administracija na čelu s Nikolom Divanovićem, jer imaju stalna rješenja o zaposlenju.

Davidović je prethodno u junu odbio kompaniji "Fab live" da izda upotrebnu dozvolu za kompleks Tre canne. Hotel Tre canne nalazi se u centralnoj petnaestospratnici, i godinu i više posluje kao hotel, izdaje apartmane, posjeduje spa centar na vrhu zgrade, kao i restoran.

Vrhovni sud je prošle godine odbio zahtjev za reviziju i time potvrdio presudu Apelacionog suda kojom je odbačena tužba podgoričke kompanije "Fab live" da joj Opština Budva isplati gotovo 2,1 miliona eura na ime štete jer joj lokalna uprava nije izdala upotrebnu dozvolu za luksuzni apart kompleks "Tre canne".

Vijeće Apelacionog suda je sredinom novembra 2018. odbilo kao neosnovanu žalbu podgoričke građevinske kompanije i potvrdilo presudu Privrednog suda da Opština nije dužna "Fab liveu" na ime naknade materijalne štete u vidu izgubljene dobiti da isplati iznos od 1.824.170 eura, sa zakonskom kamatom 253.786 eura.

Kompanija "Fab live" utužila je Opštinu Budva radi naknade materijalne štete u vidu obične štete i izgubljene dobiti, kao i nematerijalne štete zbog narušenog poslovnog ugleda. Spor je nastao jer luksuzni poslovno-stambeni kompleks Tre canne, koji je izgradila "Fab live", ne može da dobije upotrebnu dozvolu, pošto Opština, kako su tvrdili u "Fab liveu", nije izvršila ugovorene obaveze, zbog čega je investitor presavio tabak i utužio je.

"Fab Live" i Opština su krajem jula 2013. zaključile kompenzacioni ugovor kojim je 6,5 miliona eura naknade za komunalno opremanje kompleksa Tre canne, plaćeno stanovima i poslovnim prostorima u tom objektu, uz saglasnost obje strane. Opštini je pripalo 17 apartmana, sedam poslovnih prostora i 26 garažnih mjesta, ukupno 2.100 kvadrata stambeno-poslovnog prostora u Tre canne, procijenjenih na 6,5 miliona eura, koliko su “Fab liveu“ obračunate komunalije.

Takođe, bilo je dogovoreno da će Opština Budva poslovno-stambene prostore prenijeti u vlasništvo Ministarstva finansija, na ime umanjenja poreskog duga, što je i bilo predviđeno članom 3 ugovora o komunalijama.

Opština Budva uknjižava na svoje ime nekretnine, ali iako im se “Fab live” više puta obraćao da im se izda potvrda da su izmirili komunalije, to lokalna uprava nije učinila jer s druge strane Ministarstvo finansija je odbilo da preuzme poslovno-stambene prostore i time prebije poreski dug, jer upis prava svojine na nepokretnostima nije usklađen s izdatom građevinskom dozvolom.

To je bio i razlog da “Fab live” podnese tužbu.

Podgorička kompanija svoj tužbeni zahtjev je temeljila na tvrdnji da zbog neizdavanja potvrde o plaćenim komunalijama od strane Opštine, su bili onemogućeni da pribave upotrebnu dozvolu za hotel i stave ga u funkciju, kao i da lokalna uprava nije izvršila komunalno opremanje urbanističke parcele na kojoj se nalazi Tre canne zbog čega su pretrpjeli štete.

ad