news-details
Društvo

Opština Herceg Novi pomaže domaćinstvima bez prihoda da prevaziđu posljedice epidemije

Opština Herceg Novi formirala je Komisiju za utvrđivanje jednokratne pomoći za porodična domaćinstva bez prihoda, radi prevazilaženja posledica epidemije zarazne bolesti Covid-19. Jednokratna pomoć može biti novčana ili u robi -hrana, prehrambeni artikli, sredstva za ličnu higijenu, ljekovi, medicinska pomagala.

Visina jednokratne novčane pomoći može biti odobrena pojedincu i porodicama bez prihoda, u sljedećim iznosima: pojedincu 100 eura, dvočlanoj porodici 130 eura, tročlanoj porodici 180 eura , četvoročlanoj porodici 200 eura, porodici sa pet i više članova 250 eura. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć pojedinac ili porodica mogu da ostvare jednom u toku 2020. godine.

-Pravo na jednokratnu pomoć, kao vid materijalne podrške, ima porodica ili pojedinac koji je zbog posebnih okolnosti, tačnije epidemije virusa Covid-19 ostao bez prihoda zbog prestanka radnog odnosa. Ovo pravo mogu da ostvare državljani Crne Gore sa prebivalištem u Herceg Novom, kao i stranci sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom na teritoriji opštine Herceg Novi-saopšteno je portalu Feral.bar iz kabineta predsjednika Opštine Herceg Novi.

Poslovnikom o radu određeni su kriterijumi, način rada i odlučivanja, visina i vrsta jednokratne pomoći i druga pitanja od značaja za funkcionisanje u postupku raspodjele jednokratne pomoći građanima koji su ostali bez prihoda u toku epidemije Covid-19. Na čelu Komisije je sekretarka za lokalnu samoupravu Vesna Samardžić, a u sastavu su savjetnica predsjednika Opštine Tamara Vujović i sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu podnosi se Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Herceg Novi.

-Podnosilac zahtjeva uz zahtjev dostavlja potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje činjenice ili stanja od važnosti za ostvarivanje navedenih prava, i to: kopiju lične karte, izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, dokaze o primanjima za sve članove domaćinstva, rješenje o prestanku radnog odnosa za podnosioca zahtjeva (uz naznačene podatke o dužini radnog odnosa i visini plate) i žiro-račun podnosioca zahtjeva.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i po potrebi neposrednim uvidom, Komisija će ocjenjivati postojanje činjenica i okolnosti istaknutih u zahtjevu i na osnovu istih predlagati vrstu i visinu pomoći koja će biti dodjeljena iz budžeta lokalne uprave-zaključili su iz Opštine Herceg Novi.